Hướng dẫn mở cảm biến khí NH3, H2S, CO2

Chú ý: Lắp đặt đặt phần cứng cảm biến

 • Cảm biến CO2 cắm với chân 5V
 • Cảm biến NH3, H2S cắm với chân 12V, nếu sử dụng đồng thời cả 2 cảm biến, cần sử dụng dây chia

Trên thiết bị di động, bật App “Ubibot”, đăng nhập bằng tài khoản đã lập

1. Hướng dẫn bật cảm biến khí NH3, H2S, CO2

Truy cập địa chỉ và đăng nhập bằng tài khoản đã tạo: https://console.ubibot.com

 • Trên giao diện chính, click vào thiết bị muốn cài đặt cảm biến mở rộng
Bấm chọn thiết bị muốn cài đặt mở rộng cảm biến
Bấm chọn thiết bị muốn cài đặt mở rộng cảm biến
 • Bấm “Settings” chọn “Sensor Display Settings”
Vào cài đặt để mở cảm biến
Vào cài đặt để mở cảm biến
 • Để mở các cảm biến khí, chọn từ field7 đến field10, bấm “Edit” để thay đổi cảm biến cần mở
Chọn từ field7 đến field10 để mở cảm biến khí
Chọn từ field7 đến field10 để mở cảm biến khí
 • Chọn kiểu cảm biến tương ứng, sau đó bấm “Save” để lưu lại
 • Cảm biến nồng độ NH3: “RS485 Ammonia”
 • Cảm biến nồng độ H2S: “RS485 Hydrogen Sulfide”
 • Cảm biến nồng độ CO2: “Carbon Dioxide-C1”
Chọn đúng tên cảm biến khí
Chọn đúng tên cảm biến khí

2. Chọn thời gian lấy mẫu cảm biến khí NH3, H2S, CO2

 • Vẫn trong “Settings” => chọn “Data Management”
 • Ví dụ chọn thời gian trích mẫu cảm biến khí CO2 => tìm mục “CO2 External Probe” sau đó bấm “Edit”, chọn thời gian và bấm “Save” để lưu lại
Chọn thời gian trích mẫu cảm biến CO2
Chọn thời gian trích mẫu cảm biến CO2

Các khí khác làm tương tự như trên:

 • Cảm biến nồng độ NH3: “External RS485 ammonia gas”
 • Cảm biến nồng độ H2S: “External RS485 hydrogen sulfide”

3. Cài thời gian cập nhật dữ liệu cảm biến khí lên Cloud

 • Vẫn trong “Data Management”
 • Thời gian cập nhật mặc định lên Cloud là sau mỗi 30 phút, để thay đổi trong mục “Data Sync Interval” bấm “Edit”
 • Sau đó chọn thời gian và bấm “Save” để lưu lại, lưu ý thời gian cập nhật lên Cloud phải lớn hơn thời gian trích mẫu
 • Thời gian mặc định trích mẫu của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm trên thiết bị là 5 phút, để thay đổi bấm “Edit”, chọn thời gian sau đó lưu lại để hoàn tất
Cài đặt thời gian cập nhật dữ liệu lên Cloud
Cài đặt thời gian cập nhật dữ liệu lên Cloud

0988.325.358

error: Content is protected !!