Hướng dẫn mở cảm biến tốc độ gió và hướng gió UbiBot

Chú ý: Lắp đặt đặt phần cứng cảm biến

 • Cảm biến tốc độ gió cắm với chân 5V
 • Cảm biến hướng gió cắm với chân 12V

Trên thiết bị di động, bật App “Ubibot”, đăng nhập bằng tài khoản đã lập

1. Hướng dẫn bật cảm biến tốc độ gió và hướng gió Ubibot

Truy cập địa chỉ và đăng nhập bằng tài khoản đã tạo: https://console.ubibot.com

 • Trên giao diện chính, click vào thiết bị muốn cài đặt cảm biến mở rộng
Bấm chọn thiết bị muốn cài đặt mở rộng cảm biến
Bấm chọn thiết bị muốn cài đặt mở rộng cảm biến
 • Bấm “Settings” chọn “Sensor Display Settings”
 • Để mở rộng cảm biến Tốc độ gió, bấm “Edit” ở mục field7
Vào mục cài đặt các cảm biến cần mở rộng
Vào mục cài đặt các cảm biến cần mở rộng
 • Để cài đặt cảm biến tốc độ gió, chọn “Wind Speed-W1” sau đó bấm “Save” để lưu lại
Chọn "Wind Speed-W1" sau đó bấm "Save" để lưu lại
Chọn “Wind Speed-W1” sau đó bấm “Save” để lưu lại
 • Để mở rộng cảm biến hướng gió, trong mục field8, làm tương tự như trên, chọn “RS485 wind direction” sau đó bấm Save để lưu lại
Chọn "RS485 wind direction" cho cảm biến hướng gió
Chọn “RS485 wind direction” cho cảm biến hướng gió

2. Chọn thời gian lấy mẫu cảm biến tốc độ gió và hướng gió

 • Vẫn trong “Settings” => chọn “Data Management”
 • Để chọn thời gian trích mẫu cảm biến tốc độ gió, => Bật ở mục cảm biến “External Wind Speed Probe” như hình bên dưới
Bật thời gian trích mẫu cảm biến tốc độ gió
Bật thời gian trích mẫu cảm biến tốc độ gió
 • Chọn thời gian trích mẫu tốc độ gió, bấm “Save” để lưu lại
Chọn thời gian trích mẫu tốc độ gió
Chọn thời gian trích mẫu tốc độ gió
 • Làm tương tự để chọn thời gian trích mẫu cho cảm biến hướng gió
 • Kéo xuống tìm đến mục “RS485 wind direction”
 • Chọn thời gian và bấm “Save” để lưu lại
Chọn thời gian trích mẫu cho cảm biến hướng gió
Chọn thời gian trích mẫu cho cảm biến hướng gió

3. Cài thời gian cập nhật dữ liệu cảm biến gió lên Cloud Ubibot

 • Vẫn trong “Data Management”
 • Thời gian cập nhật mặc định lên Cloud là sau mỗi 30 phút, để thay đổi trong mục “Data Sync Interval” bấm “Edit”
 • Sau đó chọn thời gian và bấm “Save” để lưu lại, lưu ý thời gian cập nhật lên Cloud phải lớn hơn thời gian trích mẫu
 • Thời gian mặc định trích mẫu của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm trên thiết bị là 5 phút, để thay đổi bấm “Edit”, chọn thời gian sau đó lưu lại để hoàn tất
Cài đặt thời gian cập nhật dữ liệu lên Cloud
Cài đặt thời gian cập nhật dữ liệu lên Cloud

 

Tham khảo: Hướng dẫn cài đặt Ubibot GS1-AETH1RS-S và tạo tài khoản Cloud

0988.325.358

error: Content is protected !!