Hướng dẫn tải báo cáo thiết bị Ubibot GS1-AETH1RS-S

Hướng dẫn download báo cáo nhiệt độ độ ẩm:

 • Truy cập địa chỉ https://console.ubibot.com
 • Đăng nhập bằng Email và Password đã lập
 • Chọn “Data Warehouse” sau đó chọn thiết bị cần Download báo cáo
Chọn thiết bị cần tải báo cáo
Chọn thiết bị cần tải báo cáo
 • Một cửa sổ mới mở ra, chọn “Private View”
 • Sau đó chọn Sensor cần download báo cáo ở mục “Select sensor”
 • Bấm chọn vào Sensor cần download báo cáo
 • Cảm biến tốc độ gió: “Wind Speed-W1”
 • Cảm biến hướng gió: “RS485 wind direction”
 • Cảm biến nồng độ NH3: “RS485 Ammonia”
 • Cảm biến nồng độ H2S: “RS485 Hydrogen Sulfide”
 • Cảm biến nồng độ CO2: “Carbon Dioxide-C1”
Chọn cảm biến cần tải báo cáo
Chọn cảm biến cần tải báo cáo
 • Tiếp sau đó là chọn khoảng thời gian cần lập báo cáo.
Chọn khoảng thời gian cần download dữ liệu
Chọn khoảng thời gian cần download dữ liệu
 • Sau đó bấm chọn cách thức xuất dữ liệu báo cáo

+ Dowload Image: Tải dữ liệu dạng hình ảnh

+ Preview raw data: Tải dữ liệu dạng file excel, có thể chỉnh sửa

+ Create PDF Report: Tải dữ liệu dạng file PDF, không thể chỉnh sửa

Chọn kiểu file xuất báo cáo
Chọn kiểu file xuất báo cáo

Chú ý:

 • Trong 1 file báo cáo, độ dài tối đa 6,000 bản ghi (giá trị đo)
 • Nếu để thời gian trích mẫu nhỏ, thì số lượng bản ghi sẽ rất lớn
 • Để tải hết được dữ liệu, cần chia nhỏ số ngày tải báo cáo

 

0988.325.358

error: Content is protected !!