Thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật bằng hệ thống PACS y tế

Công văn Bộ Y Tế về chi phí dịch vụ kỹ thuật bằng hệ thống PACS y tế

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5319/BYT-KH-TC
V/v thực hiện thanh toán chi phí DVKT thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS.

Hà Nội ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
– Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc TW
– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế
– Y tế các Bộ/Ngành

Thời gian qua, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án thí điểm các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thực hiện trên hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 và gia hạn thời gian thực hiện thí điểm đến 30/12/2019. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ chẩn đoán hình ảnh đã ngày càng phát triển, việc triển khai công nghệ PACS trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không những đáp ứng về mặt chuyên môn trong công tác chẩn đoán hình ảnh mà còn rất hiệu quả về mặt lợi ích kinh tế do không phải in phim nên vừa tiết kiệm chi phí mua phim, chi phí lưu trữ phim và chi phí xử lý môi trường. Vì vậy, để khuyến khích việc triển khai thực hiện hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho việc in phim; Bộ Y tế hướng dẫn và đề nghị việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cả trong thanh toán BHYT như sau:

1. Mức giá của các dịch vụ kỹ thuật không in phim: áp dụng mức giá của các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh tương ứng có in phim đã được cấp có thẩm quyền ban hành giá. Phần chênh lệch giữa chi phí in phim và chi phí triển khai hệ thống PACS (nếu có) đơn vị được sử dụng để đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm của đơn vị không sử dụng để tái đầu tư hệ thống PACS và chi thu nhập tăng thêm. Việc áp dụng mức giá thanh toán này đến thời điểm Bộ Y tế ban hành mức giá của các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thực hiện trên hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) theo quy định.

2. Đối tượng áp dụng thanh toán:

– Các đơn vị đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt Đề án. Đề nghị các Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho việc in phim theo các nội dung chuyên môn đã được Bộ Y tế phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Y tế.

– Các đơn vị triển khai thực hiện hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho việc in phim đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư 46/2018/TT- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 30/5/2020 (kể cả các đơn vị đã đề nghị Bộ Y tế họp thẩm định và đơn vị không họp thẩm định tại Bộ Y tế nhưng triển khai đầu tư đáp ứng quy định tại Thông tư 46/2018/TT-BYT).

(có danh sách các đơn vị đính kèm)

3. Các đơn vị đến thời điểm 30/5/2020 chưa triển khai thực hiện đầu tư hệ thống PACS tạm thời chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các đơn vị thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị có văn bản gửi Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính (để biết);
– Cục Qly KCB, Vụ BHYT; Cục CNTT;
– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

 

DANH SÁCH

CÁC BỆNH VIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN PACS
(Kèm theo công văn số:    /BYT-KH-TC ngày   /9/2020)

1. Các bệnh viện đã có Quyết định triển khai Đề án thí điểm PACS của Bộ Y tế

1. Bệnh viện Hữu nghị;

2. Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam;

3. Bệnh viện Thống Nhất;

4. Bệnh viện đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh;

5. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh;

6. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ;

7. Bệnh viện nhân dân Gia Định, TP. Hồ Chí Minh;

8. Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh;

9. Bệnh viện đa khoa TP. Vinh, Nghệ An;

10. Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, TP. Hải Phòng.

11. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội;

12. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng;

13. Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng;

15. Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ;

16. Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ;

17. Bệnh viện Nhi Trung ương.

2. Các bệnh viện đã thẩm định, chưa có Quyết định triển khai Đề án thí điểm PACS của Bộ Y tế

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh;

2. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh;

3. Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

3. Các bệnh viện thực hiện bệnh án điện tử (đã bao gồm PACS) theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT

1. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang;

2. Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp – Bộ NN&PT NT;

3. Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh – tỉnh Đồng Nai;

4. Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng (mục 1)

5. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (mục 2);

6. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (mục 1).

Thông tin về số lượng bệnh viện nhà nước và tư nhân tại Việt Nam:

Bệnh viện công ở Việt Nam được chia thành ba cấp:

  • Bệnh viện tuyến Trung ương có 47 bệnh viện
  • Bệnh viện cấp tỉnh có 419 bệnh viện
  • Bệnh viện cấp huyện có 684 bệnh viện

Bên cạnh các bệnh viện công, cả nước còn có 182 bệnh viện tư, hầu hết nằm ở khu vực thành thị.

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn triển khai hệ thống PACS tại các cơ sở y tế

2 thoughts on “Thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật bằng hệ thống PACS y tế

  1. Pingback: Hệ thống PACS là gì? - Quy trình hoạt động của hệ thống PACS

  2. Pingback: 23 bệnh viện đã sử dụng hệ thống PACS năm 2021

Comments are closed.

0988.325.358

error: Content is protected !!